GENERALFORSAMLING 2015
Referat

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse at kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
8) Eventuelt

1) Valg af dirigent
Ejner Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning, med fokus på:
· endnu et år med et højt medlemstal (nu 92 medlemmer)
·
· aktiv deltagelse i cykelløb
· vellykket sæsonafslutning med enkeltstarten og en festlig aften

Afslutningsvis blev der sat dato på 6 vigtige datoer vedr. sæson 2016:
Opstartsmøde: Onsdag d. 30. marts
Første træning: Søndag d. 3. april
Grejsdalsløbet søndag d. 15. maj-
– Hærvejsløbet lørdag d. 25. juni fra Flensborg til Viborg 270km
– Sønderjylland Rundt lørdag d. 20. august
– Enkeltstart/Løvfaldsfest
: Lørdag d. 24. september

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Christian Mumm. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at forhøje kontingentet til DKr 300.
Efter en kort diskussion blev forslaget vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6)
Bestyrelsesmedlem Leif Klitgaard trådte ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takke Leif for hans lange og gode indsats for bestyrelsen og klubben som helhed.
7) Valg af suppleant og 2 revisorer
Suppleant Ove Sørensen samt revisor Børge Bryld og Doris Kristensen blev alle genvalgt.

8) Eventuelt
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret:
Ovenpå årets succes med Skagen Hjem turen har der været en del tanker omkring en tur i år 2016. Bestyrelsen meldte ud, at denne tur havde kostet en del kræfter, og at man internt i bestyrelsen ikke føler sig i stand til at forestå et nyt arrangement i år 2016, men skulle der være andre klubmedlemmer der har lyst og energi, så vil bestyrelsen gerne støtte op om et sådant initiativ. Ejner Jensen meddelte, at han gerne vil stå i spidsen for en gruppe, der vil arrangere en tur med titlen “Fjorden Rundt”. Der var positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen til et sådant arrangement. Ejner Jensen arbejder videre med idéen.
Claus Thomsen vil gerne være medarrangør på en tur til Harzen, hvis andre vil byde ind i arbejdet.