GENERALFORSAMLING 2023 
Referat 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter: 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4) Fastsættelse at kontingent 
5) Behandling af indkomne forslag 
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6) 
7) Valg af suppleant og 2 revisorer 
8) Eventuelt 

1) Valg af dirigent 
Ejnar Hansen blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 

2) Formandens beretning 
Formanden var desværre forhindret i at deltage på grund af sygdom. I stedet fremlagde Kassereren formandens beretning, med fokus på: 
- Årets fælles cykeltur “Til Vejle”, hvor der var 16 medlemmer der deltog, var en succes. Der blev cyklet i to hold, der hver havde lagt en god oplevelsesfuld tur. De to hold ankom til Vejle med ca. et kvarters mellemrum, så det var godt planlagt.  

- Igen i år har ryttere fra JOCK deltaget i diverse cykelløb, herunder det traditionsrige og klubstøttede Grejsdalsløbet, og som noget nyt støttede klubben også et løb i Horsens. 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kasserer Arne Fjord-Frandsen. Selvom der har været flere udgifter end indtægter, har klubben en god økonomi. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger. 

4) Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen indstillede at fastholde kontingentet på Kr. 300. Forslaget blev vedtaget. 

5) Behandling af indkomne forslag 
Efter ønske fra medlemmer og bestyrelsen, blev der lagt op til en dialog angående trænings tidspunkter. Der blev stillet forslag om et cykelhold, hvor start tidspunktet kunne ligge om formiddagen. Forslaget blev grundigt diskuteret, og der blev vedtaget, at man forsøger med et ”dagshold” om mandagen kl. 10. Placeringen giver mulighed for, at deltagere også kan køre med på de øvrige træningstidspunkter. Ved afslutning af sæsonen vil bestyrelsen vurdere tiltaget. Øvrige trænings tidspunkter bliver fastholdt som nuværende. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (i henhold til § 6) 
På valg var to bestyrelsesmedlemmer; Formand og Bestyrelsesmedlem: 

I forhold til Formanden gjorde Kasper opmærksom på, at ifølge vedtægterne vælges Formanden af generalforsamlingen. Ved sidste generalforsamling blev der af generalforsamlingen givet dispensation til, at bestyrelsen konstituerede sig selv, hvilket førte til konstituering af Henrik som Formand 

– Bestyrelsesmedlem og konstitueret Formand Henrik Lindberg Hansen –– ønskede ikke genvalg.  

– Bestyrelsesmedlem Kasper Paulsen – modtog genvalg, og blev uden modkandidat valgt af generalforsamlingen. 

Preben Christiansen stillede sig på generalforsamlingen til rådighed for bestyrelsen, og blev uden modkandidat valgt ind i bestyrelsen af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen havde ikke en kandidat til Formandsposten, og i generalforsamlingen var der heller ikke nogen der meldte sig som kandidat. Bestyrelsen fik derfor fornyet bemyndigelse til at konstituere sig selv.  

7) Valg af suppleant og 2 revisorer 
Revisor Børge Bryld blev genvalgt uden modkandidat. 
Revisor Claus Thomsen blev genvalgt uden modkandidat. 

Thomas Larsen stoppede som suppleant. 

Som ny suppleant til bestyrelsen stillede René Lassen op på generalforsamlingen, og blev valgt uden modkandidat. 

8) Eventuelt 
Under eventuelt blev følgende emner diskuteret: 
– Næste sæsons cykel tour; 
Næste sæsons tur er foreslået til at blive gennemført i perioden medio maj til medio juni år 2024. Placeringen sidst på sæsonen har vist sig at reducere antallet af deltagere til Enkeltstart og Afslutningsfest.  

– Årets cykelkammerat: 

Da der ikke blev gennemført en afslutningsfest i år 2023 er Årets Cykelkammerat ikke offentliggjort endnu, så det blev gjort på generalforsamlingen. Udvalget bestod af cykelkammeraterne fra 2020 – Ole Krab, 2021 – Ejnar Hansen og 2022 – Alice Fløjstrup.  

Årets Cykelkammerat blev Jens Peter Rudbeck. 

Årets bommert: 

Blandt de indkomne forslag havde bestyrelsen valgt Klaus Mark. 

På bestyrelsens vegne